Caixa d' Eines i Feines

Retorn de la trobada de sòcies del passat 4 de febrer

Volem comunicar-vos aquí el contingut de la trobada de sòcies i d’altres que vam fer el passat 4 de febrer. Hi vam parlar sobre com evoluciona el projecte ara que ja té un any i mig, quin és el plantejament que fem per a aquest 2023 i quines són les expectatives cara al 2024 i més endavant.

[Versión en castellano a continuación]

En primer lloc vam repassar l’any 2022 a grans trets:

 • gran evolució 2021-2022 quant a nombre de sòcies i de préstecs:

  • de 120 a 225 sòcies, pràcticament el doble

  • de 24 a 46 préstecs al mes, pràcticament el doble

 • comptabilitat 2022

  • pressupost total d’uns 18.000€, amb una despesa que es distribueix així:

   • uns 11.000€ en personal

   • uns 5.000€ en lloguer del local

   • la resta en subministraments i alguns serveis secundaris

  • els ingressos 2022, per la seva part, han anat així:

   • subvenció Impulsem el que fas (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona) de 12.000€

   • ingressos propis d’uns 5.000€ (uns 3.500€ de quotes d’inscripció i uns 1.500€ de quotes de préstec)

   • altres ingressos: 1.000 (un parell de xerrades, servei de manteniment de les bicicletes plegables del Districte de Ciutat Vella i d’altres)

Els objectes més prestats durant el 2022 van ser:

 1. serra circular i trepant, 34 préstecs cadascuna

 2. cargoladora i trepant autònom, 25 préstecs cadascuna

 3. carro horitzontal 4 rodes i suport per a reparació de bicis, 18 préstecs cadascun

 4. caladora, 17 préstecs

 5. fregadora, 16 préstecs

 6. esquadres i sargents, 14 préstecs

 7. màquina de cosir 13 préstecs

 8. claus angleses i fixes, 12 préstecs

 9. radial, 11 préstecs

 10. cadires de rodes i vaporeta, 10 préstecs cadascuna.

A més, durant el 2022 vam organitzar un total de 24 tallers:

 • 12 tallers d’autoreparació de bicicletes

 • 7 restart parties o tallers d’autoreparació d’aparells elèctrics

 • 5 tallers de costura popular.

De les propostes fetes per sòcies i socis que no treballen en el dia a dia de CdEF, destaquem una proposta d’incloure en el fons de préstec de CdE impressores 3D i altres aparells de tecnologia sofisticada, entenent que es tracta d’objectes als quals el veïnat difícilment hi té accés, i la d’obrir la possibilitat que sòcies i socis facin hores de voluntariat en atenció de CdEF, alleugerint així el personal contractat. Prenem nota de totes dues idees i mirarem de començar a desenvolupar-les aviat.

El 2023, CdEF obre una nova línia de treball que venim temps pensant: la Caixa d’Oficis, una sèrie de formacions en els mateixos eixos en què venim organitzant els tallers. Enguany, per començar, organitzarem 3 formacions en mecànica de bicicletes: una prelaboral per a joves entre el març i l’abril, una per a dones i persones no binàries (nomixta) a cavall entre prelaboral i empoderament en l’ús de la bici, cap al mag o el juny, i una tercera a la tardor, de perfil encara per definir.

Lligat a aquestes formacions en mecànica de bicis fem també una crida a la donació de bicicletes, velles que poden servir tant per practicar reparacions com per acabar sent utilitzades per alumnes que hi tinguin accés. Si teniu una bici que no feu servir, i per molt feta caldo que pugui estar, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres.

La previsió comptable per a l’any 2023, per la seva part, és la següent:

 • pressupost d’uns 22.000€, amb una despesa distribuïda així:

  • 11.000€ en personal laboral

  • 6.300€ en lloguer del local

  • 1.800€ en serveis de formació (mecànica de bicicletes)

  • 1.500€ en serveis (gestoria, grafisme)

  • 1.000€ en subministraments

  • 1.400€ en dietes per a la formació (esmorzars més, quan calgui, transport) i d’altres.

 • Ingressos previstos:

  • subvenció Impulsem el que fas 15.000€

  • quotes d’associació i de préstec: 5.000€

  • tallers d’autoreparació, enguany finançats per l’empresa municipal Foment en el marc del Pla d’Acció del Pou de la Figuera: 3.000€.

Per últim, cara a l’any 2024 estem estudiant amb el Districte de Ciutat Vella opcions per dotar al projecte d’un finançament més estable, que ens permeti sortir de la dinàmica anual de subvencions (sol·licitud / execució / justificació) i centrar-nos més en el propi projecte. Esperem poder donar-vos aviat més notícies al respecte.

Queremos comunicar aquí el contenido del encuentro de socias y otras personas interesadas que celebramos el pasado 4 de febrero. Conversamos sobre la evolución del proyecto ahora que ya ha cumplido un año y medio de vida, cuál es el planteamiento para este 2023 y las expectativas cara al 2024 y más adelante.

En primer lugar repasamos el año 2022 a grandes rasgos:

 • gran evolución 2021-2022 en cuanto a número de socias y a ritmo de préstamos:

  • de 120 a 225 socias y socios, prácticamente el doble

  • de 24 a 46 préstamos al mes, prácticamente el doble

 • contabilidad 2022:

  • presupuesto total de unos 18.000€, con un gasto distribuído así:

   • unos 11.000€ en personal

   • unos 5.000€ en alquiler del local

   • el resto en suministros y algunos servicios secundarios

  • los ingressos, por su parte, han ido así:

   • subvención Impulsem el que fas (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona) de 12.000€

   • ingresos propios de unos 5.000€ (3.500€ de cuotas de inscripción i 1.500€ de cuotas de préstamo)

   • otros ingresos: 1.000 (un par de charlas y el servicio de mantenimiento de las bicicletas plegables del Distrito de Ciutat Vella)

Los objetos más prestados durante el año 2022 fueron:

 1. sierra circular y taladro, 34 préstamos cada una

 2. atornilladora y taladro autónom, 25 préstamos cada uno

 3. carro horitontal 4 ruedas y soporte para reparación de bicicletas, 18 préstamos cada uno

 4. caladora, 17 préstamos

 5. lijadora, 16 préstecs

 6. escuadras y sargentos, 14 préstamos

 7. máquina de coser, 13 préstamos

 8. llaves inglesas y fijas, 12 préstamos

 9. sierra radial, 11 préstamos

 10. sillas de ruedas y vaporeta, 10 préstamos cada una.


Además, durante el 2022 organizamos un total de 24 talleres:

 • 12 talleres de autorrepración de bicicletas

 • 7 restart parties o talleres de autorreparación de aparatos eléctricos

 • 5 talleres de costura popular.

De las propuestas hechas por socias y socios que no trabajan en el día a día de CdEF, destacamos la de incluir en el fondo de préstamo de CdE impresoras 3D y otros aparatos de tecnología sofisticada, enteniendo que se traba de objetos a los que lxs vecinxs difícilmente tienen acceso, y la de abrir la posibilidad de que socias y socios hagan horas de voluntariado en atención al público de CdEF, aligerando así al personal contratado. Tomamos nota de ambas ideas y trataremos de empezar a desarrollarlas pronto.

En 2023, CdEF abre una nueva línia de trabajo que venimos pensando desde hace tiempo: la Caixa d’Oficis, una serie de formaciones en los mismos ejes en que venimos organizando los talleres. Este año, para empezar, organizaremos 3 formaciones en mecánica de bicicletas: una prelaboral para jóvenes entre los mese de marzo y abril, una para mujereres y personas no binarias (nomixta) a caballo entre lo prelaboral y el empoderamiento en el uso de la bici, hacia mayo o junio, y una tercera en otoño, de perfil aún por definir.

Muy relacionado con estas formaciones, hacemos también un llamado a la donación de bicicletas viejas, que pueden servir tanto para practicar la reparación como para acabar siendo utilizadas por alumnxs que no tengan acceso a una propia. Si tenéis una bici que no utilicéis, y por muy hecha polvo que pueda estar, por favor poneos en contacto con nosotros.

La previsión contable para el año 2023, por su parte, es la siguiente:

 • presupuesto de unos 22.000€, con la siguiente distribución de gasto:

  • 11.000€ en personal laboral

  • 6.300€ en alquiler del local

  • 1.800€ en servicios de formación (mecánica de bicicletas)

  • 1.500€ en servicios (gestoría, grafismo)

  • 1.000€ en suministros

  • 1.400€ en dietas para la formación (desayunos más, cuando sea necesario, transporte) y otros

 • Ingresos previstos:

  • subvenció Impulsem el que fas 15.000€

  • cuotas de asociación y préstamo: 5.000€

  • talleres de autorreparación, este año financiados por la empresa municipal Foment en el marco del Pla d’Acció del Pou de la Figuera: 3.000€.

Por último, cara al año 2024, estamos estudiando con el Distrito de Ciutat Vella opciones para dotar al proyecto de una financiación más estable, que nos permita salir de la dinámica anual de subvenciones (solicitud / ejecución / justificación) y centrarnos más en el propio proyecto. Esperamos daros pronto más noticias al respecto.